لیزر High Power Diod0 (درمان همزمان با لیزر الکس و دایود)

خانه لیزرHigh Power Diode (درمان همزمان با لیزر الکس و دایود)

لیزرHigh Power Diode (درمان همزمان با لیزر الکس و دایود)

جهت درمان سریع و ماندگار موهای زائد وضایعات عروقی
با تابش همزمان دو طول موج۹۴۰nm.810nm برای درمان مؤثرتر.