مزوتراپی استروئید جهت آلوپسی آره آتا (A.A)

خانه مزوتراپی استروئید جهت آلوپسی آره آتا (A.A)

مزوتراپی استروئید جهت آلوپسی آره آتا(A.A)

در خیلی از بیماریهای پوستی و مخصوصاً در بیماری ریزش منطقه ای مو،پیشنهاد تزریق داخل ضایعه محلول استروئید می شود.اخیراً با استفاده از گان مزوتراپی این تزریق با کمترین درد و تزریق کنترل شده انجام می شود کلینیک آرمان اولین کلینیک پوستی در اصفهان است که از روش تزریق استروئید با گان مزو(مزوتراپی استروئید)استفاده می کند.