مزوتراپی برای درمان ملاسما

خانه مزوتراپی برای درمان ملاسما

مزوتراپی برای درمان ملاسما

ملاسما عبارت است از لکه های تیره رنگ که در روی گونه ها و بینی خانمها مخصوصاً بعد از حاملگی و یا بعلت های ناشناخته ظاهر می شود. روش های مختلفی برای درمان این عارضه پیشنهاد شده است ولی یکی از موثرترین درمان ها درمان مزوتراپی با تزریق ترانزامیک اسید است. این روش درمانی منحصراً در کلینیک آرمان انجام می شود.