آنالیز مو

خانه آنالیز مو

آنالیز مو

تشخیص نوع مو،شدت ریزش مو،علت ریزش مو و پیگیری درمان های آینده با آنالیز مو انجام خواهد شد.
آنالیز مو با عکس:کامپیوتری از موها و تجزیه و تحلیل آن و نمایش کامپیوتری نتایج خواهد بود.