آنالیز مو

عکس برداری از ساقه و ریشه مو و کف سر بیمار توسط دوربین های مخصوص انجام می شود و نتایج حاصل توسط سیستم کامپیوتری تجزیه و تحلیل شده و نتایج حاصله به صورت نمودار و عکس ثبت می گردد. با این بررسی علل ریزش مو، بیماری های احتمالی، ساق مو، میزان چربی ساق مو و کف سر، نوع ریزش مو و شدت ریزش مشخص می گردد و پزشک با توجه به این نتایج برای بیمار دستورات لازم و آزمایشات تکمیلی را خواهد داد.