مشاوره بیماری های مو و بررسی تومور های پوست

در این مرکز توسط متخصص با تجربه، مراجعه کنندگان مورد معاینه و ارزیابی قرار می گیرند. در مورد مو، علل ریزش مو و بیماری های احتمالی بررسی می گردند و در صورت لزوم آزمایشات تکمیلی و نمونه برداری از مو و یا ریشه مو و کف سر انجام می شود.

در مورد تومورهای پوستی، برای مراجعه کنندگان پرونده کامل تشکیل می شود؛ پس از معاینه دقیق و عکس برداری از ضایعات، نتیجه در پرونده ها ثبت می شود و در صورت لزوم نمونه برداری از ضایعات و آزمایشات تکمیلی توصیه می شود. تومور در صورت نیاز به طور کامل برداشته می شود. پرونده بیماران به طور دائمی در این مرکز نگهداری خواهد شد و با ایشان برای برنامه های غربالگری سالیانه تماس گرفته خواهد شد.